Govern de la dada

Ens trobem immersos en una etapa en què els processos de transformació digital, l’actualització dels nostres procediments de treball i tramitació, així com la proliferació de fonts de dades amb què interoperar fan que la gestió de les dades resultants d’aquests processos es converteixi en un pilar fonamental. 

Aquestes noves (i no tant) i ingents quantitats d’informació no només ens plantegen qüestions per resoldre en l’àmbit d’emmagatzematge o suport físic, que també, sinó principalment disposar d’un marc de treball que permeti l’aprofitament eficient d’aquests recursos en benefici del nostre treball, i convertir aquestes dades en actius que ens permetin millorar la nostra eficiència i el servei que oferim des de les nostres organitzacions. En aquest context, comencem a tenir cada vegada més present termes com el govern de la dada (data governance, en anglès, també traduït de vegades com “governança de la dada”), però, què és exactament aquest govern de la dada?

Moltes vegades costa definir alguna cosa en positiu, però tots tenim al cap el que és el “desgovern” de la dada. És habitual que tinguem capacitats analítiques, en l’àmbit d’eines i equips, i que es generin informes i anàlisis per cadascuna de les seccions de la nostra organització. Malauradament, també es molt habitual que s’acabi “reprocessant” informació de manera redundant, i, en el pitjor dels casos, se segueixin definicions i criteris de càlcul diferents, creant realitats analítiques paral·leles, fent impossible disposar d’una visió única del coneixement, i degradant el valor que les dades i la seva anàlisi ens ofereixen per al nostre acompliment (per no parlar de seguretat i compliment normatiu respecte d’això).

El marc de treball necessari, amb els processos, persones, recursos i eines que permetin evitar aquestes situacions, aportant-nos aquesta visió holística de la informació, és el que podem anomenar govern de la dada.

Si busquem concretar una definició podríem fer-ho, simplificant, de la manera següent: “El govern de la dada és l’especificació d’una sèrie de polítiques entorn de la dada, que seran aplicades a través de processos, rols i eines dedicades a l’efecte. L’objectiu d’aquest marc de treball és poder gestionar de manera eficient el cicle de vida de la dada, poder mesurar-ne la qualitat, accedint-hi de manera segura i controlada, i assegurar-ne, a més, la correcta interpretació i utilització”.

Ja en aquesta definició podem identificar diferents àrees o àmbits d’actuació sobre els quals treballarem en el marc del govern de la dada. Basant-nos en estàndards com ara Data Management Book of Knowledge (DMBOOK2), podem identificar-les en l’esquema següent:

Àmbits govern dada
  • Metadades (metadada, capa semàntica), El terme “capa semàntica” es refereix a la capa que tradueix l’estructura física de les dades en la terminologia de negoci, que resulta familiar i coneguda pels usuaris de negoci. El seu desenvolupament i supervisió facilita la gestió del sistema per part dels rols associats.
  • Qualitat de la dada (Data Quality), implica el desenvolupament i aplicació de mètriques que permetin garantir la qualitat de les dades ofertes pel sistema.
  • Arquitectura (Data Architecture), estructura general de les dades i dels recursos relacionats com a part integral de l’arquitectura de la solució.
  • Emmagatzematge i operacions (Data Storage & Operations), arxivament de dades estructurats, mecanismes de desplegament i administració de processos de càrrega.
  • Modelatge de dades (Data Modeling & Design), preveu totes les tasques relacionades amb el disseny i construcció, així com el manteniment d’aquells processos que alimenten el nostre repositori de dades (Data Warehouse).
  • Seguretat (Data Security), implementació de tots els requisits de seguretat i privacitat associades a les dades integrades al nostre sistema. D’especial rellevància de cara a cobrir els marcs normatius i esquemes de seguretat vigents.
  • Integració i interoperabilitat (Data Integration & Interoperability), processos d’anàlisi de l’adequació de les dades al seu ús previst. Inclou totes les tasques necessàries per a la seva consecució, com pot ser la neteja, transformació i enriquiment de les dades així com la integració de noves fonts necessàries segons l’àmbit d’anàlisi.
  • Mestres i referència (Reference & Masterdata), creació de definicions de dades mestres (comunes) que permeti la reducció de redundàncies en el sistema, fomentant una reutilització adequada, i redundant, per tant, en la garantia d’una millor qualitat de les dades.
  • DWH & BI (Data Warehousing & Business Intelligence), activitats associades a l’accés a les dades per a la seva anàlisi, així com la generació d’informes associats a aquestes.

L’aplicació i manteniment d’aquests àmbits, i per tant el govern de la dada dins de la nostra organització, implicarà l’assignació de rols específics que garanteixin l’execució de cadascun dels processos associats per a la consecució. Per a això, haurem de disposar d’eines adequades que facilitin la tasca de govern, de manera que pugui realitzar-se de manera eficient.

Com més ens ajudin, i més alineades amb el govern de la dada es trobin aquestes eines, redundarà a reduir l’esforç necessari en el seu manteniment.

Disposar dels processos, així com l’assignació de persones i les eines necessàries, donant suport a la nostra estratègia de govern de la dada, ens permetrà aconseguir una visió holística del coneixement, de manera que puguem assegurar la integritat de la informació utilitzada, cobrint en cada moment les demandes reals de la nostra organització, fent de la dada un actiu que ens permeti no només millorar les nostres capacitats d’anàlisi, sinó també la millora en l’eficiència del nostre dia a dia i afegir valor a tots els serveis que prestem.

Compartir: