Contractació electrònica

Eficaços en l’important

Un nou model de contractació electrònica

La transformació digital de les administracions públiques ha imposat un nou model de contractació electrònica. Una contractació més transparent, interoperable i segura.

Contractació electrònica ajuntaments

Ordena i simplifica

El mòdul de contractació de Gestiona ordena i simplifica totes les fases del procés de contractació, des de la preparació del contracte, la publicació dels anuncis en el perfil de contractant, la licitació electrònica, fins a la formalització electrònica dels contractes amb signatura electrònica del contractista, execució i seguiment del contracte.

Treballa només una vegada

Amb Gestiona només has d’introduir les dades una única vegada per generar tota la documentació de l’expedient a partir de plantilles i per publicar els anuncis a la plataforma de contractació.

Flux de processos en la tramitació d’ajuntaments
Workflow administració pública

Analitza i planifica

Eines d’analítica específiques d’última generació que permeten als usuaris l’exploració i explotació de totes les dades generades en els processos de contractació.

Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

De manera molt senzilla es poden enviar els teus anuncis a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, fet que permet un estalvi de temps i evita les duplicitats de dades.

D’aquesta manera, una vegada enviats els anuncis, es poden validar i realitzar la seva publicació de manera senzilla i àgil a través de la Plataforma electrònica de contratació pública de la Generalitat de Catalunya.

Avantatges d’utilitzar la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Seguretat

La custòdia i confidencialitat de les pliques es garanteix per la Plataforma de Contractació.

Tranquil·litat

Davant d’una incidència tècnica tenim el suport de la Generalitat de Catalunya.

Reconeixement

És la plataforma més utilitzada i que millor coneixen el conjunt de licitadors.

Sense cost

L’ús de l’Espai Virtual de Licitació de la Plataforma de Contractació no implica cap cost per a les administracions.

Integrat amb la resta d’administracions

Proposta d'adjudicació​
Verificació de corrent de pagaments

Integrat amb la Plataforma d'Intermediació de Dades per a les verificacions d'estar al corrent de pagaments amb la Agència TributàriaTesoreria General de Seguretat Social.

Via oberta

Adjudicació
Formalització del contracte
Remissió de contractes a altres administracions

Remissió de la informació requerida per el Tribunal de Comptes i el Registre Telemàtic de Contractes de la IGAE.

IGAE

Portal de Transparència

Tota l’execució del contracte

Modificacions del contracte

Revisions de preus

Lliuraments parcials i liquidacions

Abonaments a compte

Indemnitzacions

Certificacions

Devolucions de garanties

Pròrrogues del contracte

Meses de contractació telemàtiques

A través del seu sistema de videoconferències, la plataforma Gestiona garanteix una vista pública amb total transparència i accessibilitat per als licitadors, que no fa més que elevar el nivell de compliment normatiu en matèria de contractació.

Publicitat

Faciliti als licitadors una invitació amb un enllaç per accedir en temps real a l’acte públic celebrat a distància, amb indicació dels canals de suport tecnològics disponibles.

Més transparència

Durant la celebració de la mesa, el secretari pot compartir pantalla i aconseguir que tots els integrants puguin visualitzar el contingut complet de les actuacions de la mesa, i mostrar com es van obrint i valorant cadascuna de les ofertes presentades amb total transparència.

Enregistrament certificat

En celebrar la sessió per vídeo s’obre la possibilitat que la sessió quedi enregistrada, i així l’enregistrament aporta certificat a l’expedient electrònic amb la resta de documentació administrativa.

Estem amb tu

T’acompanyem en la posada en marxa de la Contractació Electrònica

Innovación pública

Millora contínua

El teu gestor assignat monitorarà l’estat del teu projecte, i et proposarà accions específiques de formació.

Soporte en la administración electrónica

Suport especialitzat

En tot moment disposaràs d’un servei de suport especialitzat en contractació pública per facilitar-te ajuda tècnica i jurídica durant els processos de licitació.

Implantación administración electrónica

Implantació a mida

Els nostres especialistes realitzen una implantació a mida en la teva entitat.

Notícies i articles relacionats