Notificacions electròniques

Tots els camins, totes les garanties

Compleix el règim de notificacions i comunicacions administratives

Les teves notificacions compliran la normativa vigent, es posaran a disposició del ciutadà a la teva seu electrònica, eNOTUM i MyGov.

Automatització enviament

Automatització de l’enviament

Envia de manera simultània i automatitzada les notificacions a tots els punts de posada a disposició, tant en format electrònic com en paper en el cas de subjectes no obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració.

Sincronització i seguiment

Els estats d’enviament i recepció se sincronitzen de manera automatitzada a totes les plataformes de posada a disposició, amb independència del punt en el qual es reculli per part de l’interessat o representant.

Sincronització i seguiment
Recepció per mitjà de representant

Recepció per mitjà de representant

Les notificacions s’emeten sempre a l’interessat, i es permet que el seu representant legal degudament identificat pugui accedir-hi, sempre que la representació pugui ser verificada a través d’algun dels mitjans següents: certificat de representant, inscripció en REPRESENTA, o en el Registre particular d’apoderaments de l’entitat.

Lliurament directe

Cobertura del lliurament directe en els supòsits previstos: compareixença espontània per part de l’interessat o representant, o bé lliurament directe per part d’un empleat públic.

Un registre electrònic connectat amb la resta d’administracions

Seu electrònica eNOTUM Paper EACAT(en cas d’AP) BOE (en cas d’infructuoses)
Notificació electrònica


Notificació en paper
Altres comunicacions electròniquesAltres comunicacions en paperGestió de notificacions en paper

Impressió i ensobrament

Impressió i ensobrament

Externalitza la impressió, ensobrament i seguiment de l’enviament de les notificacions en un operador privat.

SICER

Enviament Postal

Simplifica els processos manuals d’enviaments en paper amb la plataforma tecnològica SICER (Sistema d’Identificació i Control d’Enviaments Registrats).

TEA (BOE)

Tauler Edictal Únic del BOE

Publicació automatitzada en el TEU de les notificacions en paper infructuoses, íntegra o d’un extracte.

Integració amb sistemes externs per a l’enviament de notificacions massives

Gestiona permet que altres sistemes externs (gestió tributària, sancions, etc.) puguin integrar-se de manera molt senzilla per enviar les seves notificacions.

Ens encarreguem de gestionar tot el cicle de vida de la notificació, i n’assegurem la posada a disposició a la seu electrònica i a l’Adreça Electrònica Habilitada, o fent-ne el lliurament al centre d’impressió i ensobrament.

El sistema extern està informat en tot moment dels intents de la notificació i del resultat d’aquesta.

Notícies i articles relacionats