Seguretat

Simplement segur

La teva seguretat, el nostre compromís

Per a nosaltres la seguretat és el primer. Apliquem robustos mecanismes de protecció i els màxims nivells de control, el que ens va permetre ser el primer sistema d’informació certificat de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat en categoria ALTA.

Disponibilitat
Integritat
Confidencialitat
Autenticitat
Traçabilitat
Mesures per a l’assegurament de la disponibilitat

Dades custodiades en dos dels Centres de Procés de Dades (CPD) amb més garanties d’Europa, amb capacitat de prestar el servei a través de qualsevol d’ells de manera alternativa.

Pla de continuïtat sotmès a proves periòdiques.

Escut actiu anti DDOS contra atacs de Denegació de Servei i Denegació de Servei distribuïts.

Àmplia experiència donant servei a entitats que gestionen infraestructures crítiques de l’Estat (autoritats portuàries, etc.).

Mesures per a la garantia de la integritat

Monitoratge del sistema d’informació en temps real i gestió primerenca d’alertes identificades.

Test d’intrusió intern, extern i anàlisis de vulnerabilitats periòdiques.

Sistemes de detecció i prevenció de codi maliciós.

Equips tallafocs redundants de tecnologies alternatives i amb certificats reconeguts, permetent establir un perímetre segur.

Configuració segura basada en fortificació contínua sobre plantilles de seguretat avalades pel CCN.

Còpies de seguretat replicades en temps real i en fred fora dels entorns productius

Mesures per al compliment de la confidencialitat

Possibilitat de definir polítiques de privacitat vinculades al sistema de permisos.

Possibilitat d’establir restriccions d’accés en funció de la sensibilitat de les dades.

Xifratge de la informació tant durant el seu emmagatzematge com durant la seva transmissió.

Compliment del Reglament europeu de protecció de dades.

Àmplia experiència donant servei a entitats que gestionen dades crítiques d’alta protecció.

Mesures per assegurar l’autenticitat

Accés seguritzat mitjançant doble factor d’autenticació (OTP) i elements criptogràfics acreditats pel Centre Criptogràfic Nacional.

Sistemes d’identificació singular per accedir a determinats punts de l’aplicació.

Accés limitat per horari, dates i lloc des d’on s’accedeix.

Infraestructura CryptoServer (HSM) per a operacions de signatura remota.

Certificació com a Prestador de Serveis de Confiança Qualificat.

Mesures per al compliment de la traçabilitat

Registre d’auditories basat en l’estàndard RFC 4998 Evidence Record Syntax (ERS).

Assegurament criptogràfic de les auditories a través d’una cadena de blocs que garanteix l’autenticitat, integritat, datat i no-repudi.

Protegeix-te davant els atacs informàtics

Les administracions són víctimes de maner constant d’atacs informàtics que intenten accedir i robar dades personals dels ciutadans, o que utilitzen programes de xifratge per “segrestar” les dades i extorsionar l’administració.

Gestiona et permet treballar en un entorn cloud professional, que disposa de la certificació més alta de l’esquema nacional de seguretat.

El nostre acompliment, el millor aval

ENS categoría alta
ENI

Compliment amb ENI.

eIDAS

Certificació de Prestador de Serveis de Confiança Qualificats.

ISO

Sistema de gestió de la qualitat certificat en ISO 9001:2015. Sistema de gestió de seguretat i privacitat de la informació certificat en ISO 27001 i ISO 27701.

Notícies i articles relacionats