Control intern

Tecnologia transversal.
Pren el control.

Per a tota l’activitat de l’òrgan de control intern

Incloent tot l’àrea d’activitat de l’Òrgan de Control Intern, des de la fiscalització d’expedients (en Règim de Fiscalització Prèvia Plena o de Requisits Bàsics) fins a l’execució del Pla Anual de Control Financer i el Pla d’Acció, passant per tots els informes de Control Permanent que l’ordenament jurídic atribueix l’Òrgan Interventor.

Agilita les tasques de fiscalització d’expedients

El nou mòdul de Control Intern a Gestiona permet agilitar i fer més transparent la tasca de fiscalització. Facilita la tramitació i el seu control tant als equips de gestió com al mateix OCIL.

Processos del control intern

Què ens diferencia?

Màxima personalització

El mòdul permet crear i configurar el model de control intern, personalitzant tots els requisits i criteris de fiscalització, informes i actuacions pròpies de la vostra organització. Amb capacitat per adaptar-se als requeriments i necessitats de qualsevol entitat.

Garanties procedimentals

La tramitació reglada garanteix que les propostes fiscalitzades s’enviïn de manera inalterable a l’òrgan de resolució i aquestes s’incorporin automàticament a acords i resolucions.

Integrat amb la comptabilitat

La integració de Gestiona amb la comptabilitat permet la sincronització de les dades comptables entre les dues plataformes, fet que permet el desenvolupament àgil del treball d’intervenció i de les àrees gestores.

Exploració de dades i control financer

A través d’eines de Business Intelligence, que ens permetran fer múltiples anàlisis de totes les dades generades, l’òrgan de control intern podrà exercir de manera senzilla el control financer de la totalitat dels expedients, amb més fiabilitat i total acompliment de la nova normativa de control.

Solució informàtica control intern

Control ple

Un model de control intern, basat en tecnologies avançades, que permet l’anàlisi de l’activitat global de l’organització i elimina la necessitat del mostreig.

Quadre de comandament

Definició de quadres de comandament múltiples: contractes menors, subvencions, factures, informes de fiscalització per àrees, matèries i submatèries, etc.

Objectivitat

Permet una anàlisi en màxima profunditat de manera fàcil i visual de la realitat objectiva de la vostra entitat, eliminant l’aleatorietat i els biaixos.

Cerques semàntiques

Cerques semàntiques en camps múltiples dels informes, auditories i evidències. Preparació automàtica dels enviaments d’informes al Ple i als diferents OCEX.

Informes

Genera a partir de l’anàlisi de les dades els informes de control financer, i acompleix el nou marc normatiu de control intern i amb total seguretat jurídica.

Alertes

La configuració d’alertes personalitzades facilita una anàlisi proactiva de les dades en temps real i permet l’elaboració del pla d’acció per a la millora contínua.

Notícies i articles relacionats