La integració de la plataforma de rendició de comptes amb la PCSP al detall

El passat mes de març, durant la trobada mantinguda pel Tribunal de Comptes i els òrgans autonòmics de control extern, es va anunciar una notícia que ens va agafar a tots per sorpresa: ni més ni menys que la integració entre la Plataforma de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant, la PCSP) i la Plataforma de Rendició de Comptes.

La integració compleix una demanda històrica de totes aquelles entitats del sector públic que han estat veient la quantitat de temps i de feina que els suposa haver de remetre les mateixes dades dels seus contractes una vegada i una altra als diferents tribunals de control de l’Estat.

Una demanda que ni de bon tros no es podia veure com un simple caprici, emparada en la possibilitat que va establir el legislador en l’últim paràgraf del punt primer de l’article 335 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (d’ara endavant, la LCSP), en què recull que la remissió de contractes al tribunal de comptes «es podrà fer directament per via electrònica a través de la Plataforma de Contractació on tingui ubicat el seu perfil del contractant el corresponent òrgan de contractació».

Després de reposar la notícia, en aquest article ens centrarem a tocar de peus a terra, estudiar-ne el funcionament i obrir debat sobre el seu valor i les necessitats que encara queden per suplir en l’àmbit de la contractació pública.

Quines obligacions de les que recull l’article 335 LCSP promet facilitar la integració?

Si atenem les obligacions que marca la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (d’ara endavant, la LCSP) a les entitats del sector públic a l’hora de remetre els contractes al Tribunal de Comptes, val a dir que no és poca, precisament, la informació que anualment s’ha de remetre. Tot això, lògicament és fruit de la sensibilitat de la matèria, en la qual entra en joc el tracte dels diners públics, on tot exercici de transparència de cara a la ciutadania és poc.

En concret, l’article 335 LCSP estableix diferents obligacions depenent de la quantia del preu d’adjudicació del contracte. D’una banda, es requereix la remissió d’una còpia certificada del document de formalització del contracte, acompanyada d’un extracte del contracte en aquelles licitacions amb preus d’adjudicació elevats.  D’altra banda, s’exigeix la remissió de les dades de la resta de contractes, inclosos els contractes menors (excepte aquells d’import inferior a cinc mil euros), on s’ha de consignar la identitat de l’adjudicatari, l’objecte del contracte i la seva quantia.

Addicionalment, l’apartat 2n del precepte esmentat afegeix la necessitat d’informar el Tribunal de les modificacions, les pròrrogues o les variacions de terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels contractes indicats.

En aquest context, la integració amb la PCSP promet facilitar a les entitats el compliment d’aquestes obligacions, ja que utilitza les dades publicades en el perfil del contractant per enviar expedients de contractació i relacions de contractes al Tribunal de Comptes.

Si la remissió és automàtica, em puc oblidar d’haver d’entrar a l’eina de rendició de comptes? Com funciona la integració amb la PCSP?

El mòdul de remissió de contractes amb el nou automatisme incorpora una nova modalitat per remetre les dades dels contractes, que s’afegeix a les que ja existeixen (càrrega manual de cada contracte i pujada de fitxers XML). Tot això sense que calgui fer cap acte administratiu.

Totes les entitats poden gaudir d’aquesta integració de manera immediata.

Entrant en el funcional de la integració, parant una atenció especial en la remissió anual de contractes i atenent la guia facilitada pel mateix Tribunal de Comptes, les entitats que en aquest exercici 2022 estiguin publicant tots els contractes de manera individualitzada a la PCSP poden comprovar que les dades dels seus contractes publicats es van carregant diàriament de manera automàtica.

D’aquesta manera, la integració genera dins de l’exercici 2022 una carpeta denominada «Versió de treball» des d’on l’entitat pot visualitzar, revisar i acabar d’emplenar les dades que s’han anat carregant abans de fer l’enviament, el qual, tal com ens recorda el Tribunal, només s’ha de fer una vegada.

Per tant, malgrat l’automatisme, val a dir que no ens podem oblidar d’entrar a l’eina de rendició de comptes. En aquest sentit, cal destacar que el Tribunal remarqui la funció de completar les dades carregades. Tenint en compte que alguns dels camps de dades que es registren a la PCSP i les dades que sol·licita el Tribunal poden no coincidir, caldrà que aquestes les acabi de completar l’entitat des de l’eina de rendició de comptes.

La funcionalitat de completar les dades no s’ha de confondre amb la d’«esmenar» algun dels camps que s’han enviat a través de la integració. Si, en revisar les dades reenviades per la PCSP, s’hi observen incorreccions, el Tribunal avisa que cal que siguin esmenades des de la mateixa PCSP, i en tot cas han de prevaler les dades dipositades al Perfil del Contractant de l’entitat.

En aquest punt observem un altre dels grans avantatges que aporta la integració, i és que no només facilitarà la tramesa de dades, sinó que la farà més precisa, de manera que augmentarà el grau de transparència en matèria contractual de les entitats. Com que es remeten de manera automàtica, es minimitza gairebé al màxim l’error humà que es podia cometre en remetre les dades mitjançant XML o manualment.

Com que es remeten de manera automàtica es minimitza gairebé al màxim l’error humà

Què passa amb els contractes menors? Suposarà un canvi de paradigma en la manera de publicar-los a la PCSP?

Després d’analitzar el funcionament de la integració, és interessant centrar-se en els contractes menors, i és que sembla evident que només es carregaran els contractes d’aquelles entitats que han estat optant per publicar-los de manera individual.

Treu el màxim partit de la nova integració amb el Tribunal de Comptes

Per això, es pot considerar que les grans beneficiàries d’aquesta integració són totes aquelles entitats que, malgrat l’esforç extra que suposa en l’àmbit organitzatiu i les hores de feina que comporta, han estat publicant els contractes menors de manera individualitzada mitjançant el mòdul que té habilitat la PCSP per a aquesta mena de contractes, seguint així amb les directrius que va marcar la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en la recomanació de 21 d’octubre de 2019.

Les grans beneficiàries d’aquesta integració són totes aquelles entitats que han estat publicant els contractes menors de manera individualitzada

No es tracta d’una qüestió intranscendent, atès que tots som conscients que la majoria de les entitats, malgrat les directrius marcades per la Junta, han continuat publicant els contractes a la PCSP a través de la càrrega de llistes trimestrals en format PDF o CSV. En aquests supòsits, per tant, cal que les entitats continuïn havent de pujar de manera manual les dades dels contractes menors com fins ara.

Acudint a les dades de totes les entitats usuàries de Gestiona, més del 80 % del total dels contractes d’una entitat són contractes menors. Davant d’aquesta perspectiva, sorgeix el dilema de si el valor que aporta la integració ha de ser suficient per promoure un canvi de paradigma en la publicació dels contractes menors.

El valor que aporta la integració serà suficient per promoure un canvi de paradigma en la publicació dels contractes menors?

Conclusions

Després d’analitzar el funcionament de la integració anunciada, només podem dir que es tracta d’un pas més cap a l’administració electrònica plena. L’automatisme aconsegueix ja no sols agilitar la feina de les entitats a l’hora de remetre les dades dels contractes, sinó que a més reforça el principi de transparència i minimitza la disparitat de dades que ens trobàvem entre les publicades a la PCSP i les remeses al Tribunal.

Quant al seu valor, les entitats que han invertit els esforços a publicar tots els seus contractes al seu perfil de contractant s’han vist directament beneficiades. Manca comprovar si aporta prou valor com per servir d’impuls a la resta d’entitats per canviar la manera de publicar els contractes, sobretot, en el cas dels contractes menors.

Finalment, si donem una ullada al futur, moltes entitats s’estan preguntant què passa amb la remissió al Registre Central de Contractes La integració de la PCSP amb el registre esdevé la següent gran demanda del sector públic en aquest àmbit, que de segur que acabarà arribant si l’Estat continua apostant fermament per invertir en el camí de la tecnologia centrada en la dada.

Compartir: