Política de privacitat

Política de privacitat

A esPublico som conscients de la importància de la seguretat de la teva informació personal i hi estem compromesos en termes d’integritat, confidencialitat, disponibilitat.

Per això, aquesta Política de privacitat té per objecte informar-te de les condicions en la recollida i tractament de les teves dades personals, en compliment amb allò que disposa el Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA, (esPublico). CIF: A50878842. Adr. postal: Calle Bari, 39, 50197, POLÍGONO PLAZA, SARAGOSSA. Telèfon: 976 300 110. Contacte del delegat de Protecció de Dades: dpd@espublico.com

2. Per a què utilitzem les teves dades personals? Amb quina legitimació?

Les dades personals que tractem ens els proporciones a través dels diferents formularis continguts en el lloc web, altres formularis que et proporcioni esPublico o quan et poses en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic o telèfon. La recollida d’algunes dades en els formularis són obligatoris, de tal forma que, en cas de no proporcionar-se alguna de les dades requerides, no podrem atendre la teva sol·licitud. Si vols informació sobre el tractament de dades derivat de l’ús de cookies, consulta la nostra Política de Cookies. A continuació, t’informem de manera detallada de quines dades personals recollim, amb quines finalitats i bases jurídiques de legitimació:

Dade recaptades

Finalitats

Legitimació

Formulari de registre: Nom, correu electrònic i contrasenya.

a) donar-te d’alta en la plataforma perquè puguis accedir a totes les funcionalitats

b) mantenir relacions amb l’entitat en la qual treballes (si les dades que ens has proporcionats són de contacte professional).

c) en cas de donar-nos el teu consentiment, mantenir-te informat sobre els productes, serveis i activitats de esPublico, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.

a) interès legítim del responsable del tractament – art. 6.1.f) RGPD

b) interès legítim del responsable del tractament – art. 19 LOPDGDD

c) consentiment de l’interessat – art. 6.1.a) RGPD

Log In Social:  Nom, correu electrònic, imatge, entre altres. Abans de fer LogIn a través d’una xarxa social se t’informarà de quines dades concretes es recaptaran.

a) donar-te d’alta en la plataforma perquè puguis accedir a totes les funcionalitats

b) mantenir relacions amb l’entitat en la qual treballes (si les dades que ens has proporcionats són de contacte professional).

c) realitzar un perfil d’usuaris registrats per a l’enviament de comunicacions comercials personalitzades o per a contactar de manera personalitzada sobre la base de la finalitat b).

a) interès legítim del responsable del tractament – art. 6.1.f) RGPD

b) interès legítim del responsable del tractament – art. 19 LOPDGDD

c) consentiment de l’interessat – art. 6.1.a) RGPD

Completa el teu perfil: Entitat, rol, telèfon de contacte

a) mantenir relacions amb l’entitat en la qual treballes (si les dades que ens has proporcionats són de contacte professional).

b) realitzar un perfil d’usuaris registrats per a l’enviament de comunicacions comercials personalitzades o per a contactar de manera personalitzada sobre la base de la finalitat a).

a) interès legítim del responsable del tractament – art. 19 LOPDGDD

b) interès legítim del responsable del tractament – art. 6.1.f) RGPD

Vull que em cridin: Nom, correu electrònic, telèfon, dades incloses en la consulta

a) respondre a les sol·licituds d’informació i consultes que ens plantegis.

b) mantenir relacions amb l’entitat en la qual treballes (si les dades que ens has proporcionats són de contacte professional).

a) interès legítim del responsable del tractament – art. 6.1.f) RGPD

b) interès legítim del responsable del tractament – art. 19 LOPDGDD

Sol·licitar demo/info: Nom, entitat, correu electrònic, telèfon, dades incloses en la consulta

a) respondre a les sol·licituds d’informació i consultes que ens plantegis.

b) mantenir relacions amb l’entitat en la qual treballes (si les dades que ens has proporcionats són de contacte professional).

c) en cas de donar-nos el teu consentiment, mantenir-te informat sobre els productes, serveis i activitats de esPublico, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.

a) interès legítim del responsable del tractament – art. 6.1.f) RGPD

b) interès legítim del responsable del tractament – art. 19 LOPDGDD

c) consentiment de l’interessat – art. 6.1.a) RGPD

Subscriu-te al nostre newsletter: Correu electrònic

Mantenir-te informat sobre els productes, serveis i activitats de esPublico, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.

Consentiment de l’interessat – art. 6.1.a) RGPD

Contacte per correu electrònic: Nom, correu electrònic, entitat, rol, dades incloses en la consulta

a) respondre a les sol·licituds d’informació i consultes que ens plantegis.

b) mantenir relacions amb l’entitat en la qual treballes (si les dades que ens has proporcionats són de contacte professional).

a) interès legítim del responsable del tractament – art. 6.1.f) RGPD

b) interès legítim del responsable del tractament – art. 19 LOPDGDD

Contacte per telèfon: Nom, telèfon, entitat, rol, dades incloses en la consulta

a) respondre a les sol·licituds d’informació i consultes que ens plantegis.

b) mantenir relacions amb l’entitat en la qual treballes (si les dades que ens has proporcionats són de contacte professional).

a) interès legítim del responsable del tractament – art. 6.1.f) RGPD

b) interès legítim del responsable del tractament – art. 19 LOPDGDD

Exercici de drets: Nom, correu electrònic o postal, DNI

Donar resposta a l’exercici de drets formulat

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament – art. 6.1.b) RGPD/span>

Formulari confirma la teva assistència: Nom, cognoms, DNI, càrrec, entitat, correu electrònic professional.

a) gestionar la teva inscripció en l’esdeveniment i la seva organització.

b) mantindre relacions amb l’entitat en la qual treballes.

c) en cas d’atorgar el teu consentiment, mantindre’t informat sobre els productes, serveis i activitats de esPublico, per qualsevol mitjà, fins i tot electrònics

a) consentiment de l’interessat – art. 6.1.a) RGPD que s’entén atorgat enviant el formulari d’inscripció a l’esdeveniment.

b) interés legítim del responsable del tractament – art. 19 LOPDGDD.

c) consentiment de l’interessat – art. 6.1.a) RGPD que s’entén atorgat mitjançant la marcació de la corresponent casella.

Alta de clients (fulles de subscripció): Nom, cognoms, càrrec, telèfon, correu electrònic professional

Prestació del servei, gestió administrativa i econòmica, gestió dels cobraments i pagaments i facturació.

Execució d’un contracte (art. 6.1.b RGPD)

3. Qui són els destinataris de les teves dades personals? Existeixen transferències internacionals de dades?

Podem facilitar l’accés a les teves dades personals a determinats prestadors de serveis auxiliars:

 • • Per a l’enviament de comunicacions comercials, esPublico utilitza l’eina Mailchimp, operada pel grup The Rocket Science Group LLC amb domicili a Geòrgia, 675 Ponce De Leon Ocell NE, Suite 5000, Atlanta, Geòrgia 30308. L’ús d’aquesta eina suposa una transferència internacional de dades, que es troba legitimada per la subscripció de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea i l’adopció de mesures complementàries. Més informació: https://mailchimp.com/es/help/mailchimp-european-data-transfers/

 • • Per a la gestió de peticions d’informació, esPublico utilitza l’eina Zendesk, titularitat de l’empresa Zendesk, Inc. amb domicili social 1019 Market Street, San Francisco, CA 94.103. L’ús d’aquesta eina suposa una transferència internacional de dades, que es troba legitimada per la subscripció de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea i l’adopció de mesures complementàries. Més informació:  https://www.zendesk.es/company/customers-partners/privacy-policy/#international-transfer-of-personal-information

esPublico ha subscrit els corresponents contractes d’encarregat de tractament, establint les mesures necessàries per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades als quals aquests puguin tenir accés amb motiu de la prestació del servei contractat.

Fora d’aquests casos, les dades personals que ens proporcioni no seran cedits a tercers, tret que existeixi una obligació legal.

4. Quin és el termini de conservació de les teves dades personals

Amb caràcter general, les dades personals seran conservats mentre no revoquis el teu consentiment, t’oposis al tractament (en particular a l’elaboració de perfils amb finalitats de màrqueting directe) o sol·licitis la seva supressió, així com durant el temps necessari per a complir les obligacions legals a les quals esPublico ve obligat.

En tot cas, les dades personals seran suprimits quan deixin de ser necessaris i/o adequats per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats. En particular, les dades de clients seran conservats fins a la finalització de la relació contractual, mantenint-se posteriorment degudament bloquejats durant el termini de prescripció de les possibles responsabilitats.

5. Com protegim les teves dades personals?

En esPublico apliquem mesures tècniques i organitzatives apropiades per a protegir les dades personals, tenint en compte l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats dels interessats, garantint la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència dels sistemes i serveis del tractament. En particular, esPublico compta amb la certificació ISO/IEC 27001:2013, de sistemes de gestió de seguretat de la información i l’ISO/IEC 27701:2019, de sistemes de gestió de la informació de privacitat.

Així mateix, hem implementat un protocol de xifratge SSL que garanteix la privacitat i integritat de les dades transmeses a través del lloc web, evitant que puguin ser interceptats o modificats per tercers no autoritzats.

6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Tens dret a exercitar -en qualsevol moment i sense cost- els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, així com a retirar el teu consentiment.

 • Dret d’accés.Tens dret a obtenir de esPublico la confirmació de si s’estan tractant o no les teves dades personals i a accedir a una sèrie d’informació relacionada amb aquest tractament. esPublico podrà denegar l’exercici d’aquest dret si ja l’has sol·licitat alguna vegada en els sis mesos anteriors.

 • Dret de rectificació.Tens dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les teves dades personals que siguin inexactes i/o a completar aquells que estiguin incomplets. En aquest sentit, esPublico considera correctes i actualitzats les dades que ens hagis proporcionat, en tant no exercitis el teu dret de rectificació. Per a exercir aquest dret, hauràs d’indicar-nos en la teva sol·licitud, a quines dades afecta la rectificació i la correcció que hi hagi de realitzar-se, aportant quan sigui necessari documentació que ho justifiqui.

 • Dret de supressió. Tens dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de les teves dades personals quan, entre altres motius: (i) ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o hagin estat tractats d’una manera diferent del comunicat inicialment per esPublico, (ii) retiris el teu consentiment o t’oposis al seu tractament, o (iii) les teves dades haguessin estat tractats de manera il·lícita. esPublico podrà denegar aquest dret en aquells casos que prevegi expressament la normativa aplicable.

 • Dret d’oposició. Tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades, en qualsevol moment i per motius relacionats amb la seva situació particular, quan la base jurídica que legitimi aquest tractament sigui l’interès legítim de esPublico o el compliment d’una missió realitzada en interès públic, o en exercici de poders públics.

 • Dret a la limitació del tractament.Tens dret al fet que esPublico limiti el tractament de les teves dades personals quan, entre altres situacions, (i) hagis impugnat la seva inexactitud, durant un termini que permeti a esPublico verificar-lo, (ii) el tractament sigui il·lícit i t’oposis a la supressió de les teves dades, sol·licitant en el seu lloc la seva limitació, (iii) t’hagis oposat al tractament, mentre esPublico verifica si escau, o (iv) quan esPublico ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però tu els necessitis per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. La limitació sobre el tractament es podrà aixecar en aquells casos que prevegi expressament la normativa aplicable.

 • Dret a la portabilitat de les dades. . Tens dret a rebre aquelles dades personals que hagis facilitat a esPublico en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable (directament quan sigui tècnicament possible), només quan (i) el tractament estigui basat en el teu consentiment o en un contracte en què el siguis part i (ii) es realitzi per mitjans automatitzats.

 • Dret a retirar el teu consentiment. . Quan la base del tractament sigui el teu consentiment, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment lliurement. No obstant això, la retirada del consentiment no afectarà els tractaments prèviament realitzats.

En relació amb el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, t’informem que en esPublico no duem a terme decisions sobre els interessats basades únicament en tractaments automatitzats que produeixin efectes jurídics o els afecti significativament de manera similar.

7. Com pots exercir els teus drets?

Si vols exercir qualsevol dels drets indicats, pots posar-te en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

 • Correu postal dirigit a l’adreça del responsable del tractament, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

 • Correu electrònic dirigit a dpd@espublico.com

En qualsevol dels dos casos, hauràs d’indicar el dret que desitges exercitar i aportar, si escau, la documentació justificativa que sigui necessària.

En particular, hauràs d’aportar una fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, perquè puguem verificar la identitat del sol·licitant. De la mateixa manera, si actues a través de representant hauràs d’aportar a més fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent del representant i document que justifiqui la representació..

8. Com pots presentar una reclamació?

Si consideres que s’ha produït algun incompliment de la normativa de protecció de dades o tens qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a través dels mitjans ja indicats.

Així mateix, especialment en cas de no veure satisfets els teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).