Informació bàsica de protecció de dades. Responsable del tractament: ESPUBLICO SERVEIS PER A l'ADMINISTRACIÓ, S.A. (esPublico). Finalitat: a) donar-te d'alta en la plataforma per a accedir a totes les funcionalitats, b) mantenir relacions amb l'entitat en la qual treballes, c) en el seu cas, mantenir-te informat sobre els productes, serveis i activitats de esPublico, per qualsevol mitjà, fins i tot electrònics. Exercici de drets:  dpd@espublico.com o en l'adreça postal del responsable del tractament. Més informació: Política de privacitat.