Avantatges d’un portal de transparència integrat amb el gestor d’expedients

La transparència és un dels principis més importants en què es fonamenta la legislació aplicable a l’àmbit de l’administració pública i té el seu reflex, de cara a la ciutadania, en el dret d’accés a la informació pública.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, (en endavant, LTAIBG), que va entrar en vigor un any després de la seva publicació, recull l’esmentat dret i estableix una sèrie d’obligacions que les administracions públiques, fundacions del sector públic, associacions constituïdes per administracions públiques i societats mercantils amb participació pública majoritària, han de complir i dur a terme.

Aquesta norma defineix tres conceptes fonamentals que marquen les claus per a la seva correcta interpretació i que estan estretament relacionats: la publicitat activa, la classificació de la informació i el portal de transparència. La publicitat activa fa referència a la informació que ha de ser exposada en el portal de transparència de manera periòdica i que ha d’estar actualitzada i organitzada segons les categories establertes en la LTAIBG.

Per què representa un avantatge tenir el gestor d’expedients integrat amb el Portal de Transparència?  En primer lloc, implicarà més rapidesa a l’hora de realitzar les publicacions en poder fer-ho de manera immediata i, no només això, sinó que també permetrà automatitzar el procés de publicació. A més, podrem controlar d’una manera molt més àgil la visibilitat i estat dels documents.

Tenir la possibilitat d’automatitzar aquest procés de publicació no només estalvia temps, sinó que ens garanteix la seguretat jurídica que les publicacions estan fent-se en el moment correcte de la tramitació i, així mateix, sabem que tota la informació publicada està actualitzada. A més, tenir el portal de transparència integrat amb el nostre gestor d’expedients ens donarà l’avantatge de poder organitzar la documentació segons les matèries establertes als articles 6, 6 bis, 7 i 8 de la LTAIBG d’una manera molt més senzilla.

Fer ús d’aquesta integració automatitza el procés de publicació i garanteix el correcte compliment de la normativa vigent.

Finalment, depenent de l’organització interna de cada entitat, podrem descentralitzar o no el procés de publicació al portal, així com el manteniment d’aquest, i limitar aquesta funcionalitat a les àrees o departaments corresponents.

Disposar d’un bon portal de transparència no només garanteix el compliment de la llei, sinó que fomenta l’exercici de la ciutadania del seu dret d’accés i consulta de la informació pública i dota de més protagonisme la participació ciutadana en els assumptes públics.  Fer ús d’aquesta integració facilita no només el manteniment i actualització del portal, sinó que automatitza el procés de publicació i garanteix el correcte compliment de la normativa vigent.

Compartir: