El control intern com a eina transversal en tota l’organització

Per què un curs de control intern?

Gestiona estableix a través del mòdul de control intern una eina de control eficaç que permet el compliment del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.

Aquest Reial Decret estableix un marc jurídic comú en la matèria de control intern i és d’ obligat compliment per a tot el Sector Públic Local.

En aquest sentit, el mòdul de control intern incorpora tres eines complementàries amb les que es donarà cobertura tant a la funció interventora com al control financer. Aquestes eines són completament personalitzables i adaptables a la casuística de cada entitat.

A qui aplica el control intern en una organització?

La implantació del control intern en una entitat no és una qüestió aïllada i exclusiva de l’àrea d’intervenció, sinó que comporta obligatòriament la participació de tota l’organització, des de les àrees gestores fins als òrgans resolutoris.

La implantació del control intern en una entitat comporta obligatòriament la participació de tota l’organització

A més, la gestió i el control de la despesa en les administracions públiques té un nivell de criticitat màxim, que necessita usuaris capacitats tècnicament per poder configurar i parametritzar la plataforma i servir-se de tot el potencial que ofereix les funcionalitats de Gestiona.

Per tant, el curs de certificació d’administració avançada de Gestiona ha d’incloure necessàriament un mòdul de control intern.

Els circuits de resolució amb fiscalització com a eina de garantia procedimental

Tal com comentem a l’article “Certificació d’usuaris administradors (III). Escriptori de tramitació” una de les funcionalitats centrals del motor de tramitació a Gestiona són els circuits de resolució, per les implicacions que tenen en els processos de resolució d’expedients de qualsevol organització.

En aquest sentit, una de les parts més importants de la implantació del mòdul de control intern és l’ execució dels circuits de resolució amb fiscalització, ja que és l’eina que permet a l’òrgan de control intern assegurar el compliment de la funció interventora amb les màximes garanties procedimentals.

Quin és el contingut del programa?

En el disseny pedagògic del curs s’han inclòs, d’una banda continguts de caràcter tecnicojurídic en matèria d’hisenda local, necessari per a la comprensió del mòdul funcional de Gestiona, i d’altra banda tot el relacionat amb la configuració del mòdul i la seva operativa funcional.

A més, s’ha inclòs un apartat específic per abordar dues qüestions importants per a qualsevol organització, com són la gestió de les factures electròniques i les integracions amb sistemes d’informació comptable.

Quina metodologia formativa se seguirà per impartir els continguts del curs?

Igual com en la resta dels cursos del programa de certificació de Gestiona, el programa combina el desenvolupament del contingut teòric a la plataforma de formació online amb tallers i activitats pràctiques online.

Des d’aquests tallers, es realitzarà un acostament a la matèria de control intern d’una manera amena i sobretot molt pràctica, aterrant els conceptes apresos a les necessitats i casuístiques de cada organització.

A més, i com a complement a tot l’anterior, s’han inclòs sessions presencials on es tindrà l’ocasió realitzar treballs en grup que ajudessin a assentar els coneixements adquirits prèviament en el curs, així com compartir experiències, idees i opinions amb altres companys d’altres organitzacions i perfils.

En definitiva, un itinerari de capacitació molt complet, que parteix d’un pla conceptual necessari i que avança progressiva i gradualment en el detall de l’operativa i funcional de Gestiona.

Un programa que permetrà als usuaris certificats assolir una visió 360º del mòdul de control intern, fonamental per assegurar el manteniment i l’evolució del mateix, conforme al projecte d’implantació personalitzat i adaptat a les necessitats de l’entitat per part dels responsables de modernització.

Compartir: