Integració de Gestiona amb el servei Representa d’AOC

L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú ha suposat un canvi de paradigma en la relació dels interessats amb les administracions públiques, especialment per a les persones jurídiques i les administracions públiques.

A l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics amb qualsevol AP d’aquests col·lectius, se suma la que l’expedient sigui electrònic des del primer moment.

Perquè una entitat pugui garantir ambdós extrems del compliment de la Llei, la mateixa norma inclou un tercer element sense el qual seria molt difícil garantir el compliment de les dues primeres: l’obligatorietat de disposar d’un registre electrònic d’apoderaments interoperable.

L’objectiu d’aquest mandat és possibilitar l’acreditació de la representació a través de comprovacions en temps real de la inscripció i la vigència de poders de representació d’empreses i administracions públiques inscrites en aquests registres, que específicament la norma obliga que siguin interoperables.

Aquest panorama obliga les administracions públiques no només a disposar d’aquests registres electrònics d’apoderaments, generals i/o particulars i mantenir-los actualitzats, sinó també, i això és el més important, a tenir capacitat tecnològica per posar a disposició d’aquests interessats un frontal des del qual poder relacionar-se electrònicament amb aquesta Administració amb totes les garanties tecnològiques i procedimentals.

Així doncs, la seu electrònica esdevé la peça fonamental per assegurar que la relació electrònica d’aquesta entitat amb els seus administrats, especialment els inclosos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, es faci amb totes les garanties per a ells i per a la mateixa Administració.

I d’aquí la necessitat que preveu el legislador que els registres electrònics d’apoderaments siguin interoperables.

Comprovació de la identitat
Comprovació de la identitat

Serveis de comprovació automatitzats de poders inscrits en registres d’apoderaments oficials

Perquè un representant pugui actuar en nom d’una empresa o Administració i formular una sol·licitud amb garanties davant del registre electrònic general d’una Administració pública, la seu electrònica d’aquesta ha de disposar de mecanismes de comprovació de la vigència d’un poder de representació inscrit en un registre electrònic d’apoderaments.

Gràcies a la integració de Gestiona amb el servei Representa del Consorci AOC, aquesta comprovació s’efectua en temps real, de manera que optimitza al màxim l’experiència d’usuari.

Com actuo en aquest tràmit?
Com actuo en aquest tràmit?

Comprovació en temps real de l’existència d’un poder amb resultat positiu

Amb la posada en producció de la integració de Gestiona amb el servei Representa, la plataforma d’administració electrònica d’esPublico fa un pas més en la seva estratègia d’interoperabilitat amb serveis prestats pel Consorci AOC, i proporciona als seus clients una eina que integra aquest servei per a la comprovació, dins del procés de sol·licitud, i en temps real, de la vigència d’un poder inscrit en el Registre Electrònic de Representació (Representa) de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta integració garanteix que es pugui fer efectiva la comprovació d’un poder de representació inscrit en aquest registre, facilitant la relació electrònica de l’administrat i aportant a l’Administració una garantia procedimental addicional, en incorporar-se juntament amb la sol·licitud un document electrònic en què s’acredita la vigència del poder, sense el qual un representant no podrà en cap cas relacionar-se amb aquesta Administració, en nom del seu representat, a través de la seu electrònica.

Delegant aquesta comprovació en sistemes automatitzats, en el marc de la relació 100 % electrònica amb els subjectes obligats, aconseguim, a més, reduir els inconvenients causats als administrats en el procés d’obtenció de documentació acreditativa de la representació, i a la mateixa Administració, simplificant-ne les comprovacions i reduint al màxim les ineficiències generades per això en la tramitació administrativa.

Compartir: