La interoperabilitat europea, aplicabilitat a Espanya

La interoperabilitat de les administracions públiques europees ve marcada per la necessitat de cooperació a la Unió Europea. Al cap i a la fi, els ciutadans europeus s’han vist obligats força sovint a relacionar-se amb les administracions d’altres estats membres diferents d’allà on viuen, i això implica que les diverses administracions públiques cooperin les unes amb les altres per corregir o resoldre problemes dels ciutadans, així com amb les institucions comunitàries per a qüestions relatives a polítiques comunes.

Dins d’aquesta necessitat de cooperació a la Unió Europea, la interoperabilitat descansa en part sobre el principi d’una sola vegada (once-only), el qual se centra a reduir els tràmits administratius per als interessats, de manera que es reorganitzen els procediments interns del sector públic, en lloc d’exigir als interessats que s’adaptin als procediments concrets.

En aplicar aquest principi a la digitalització del sector públic, que és el que ens interessa i el marc sobre el qual treballem, implica que els interessats només han de presentar les seves dades a les administracions públiques una sola vegada, i l’administració n'actua de manera interna en la publicació i reutilització de manera transfronterera.

Per tant, prenent com a exemple el principi d’una sola vegada (once-only), veiem com la interoperabilitat des de la perspectiva de la Unió Europea s’ha consolidat com un aspecte essencial per millorar l’eficàcia i l’eficiència en la presentació de serveis intercomunitaris.

Ara bé, en certa manera no podem oblidar-nos de les previsions que va marcant Europa en aquesta matèria, que van més enllà del principi esmentat, ja que tot el nostre ordenament espanyol ha de prendre com a base el que s’estableixi per a tots els estats membres.

No podem oblidar-nos que tot el nostre ordenament jurídic en matèria d’interoperabilitat es basa en les previsions marcades per Europa.

Per això, escau esmentar certs actes comunitaris que cal tenir en compte per entendre en què es basa la interoperabilitat del Sector públic europeu, entre d’altres:

  • Marc Europeu d’Interoperabilitat (EIF)
  • Arquitectura de Referència d’Interoperabilitat Europea (EIRA)
  • Declaració Ministerial de Tallinn
  • La decisió ISA2
  • Plans d’acció de l’administració electrònica.

A més dels actes anteriors, actualment ens trobem amb la publicació del Reglament (UE) 2024/903 del Parlament i del Consell, de 13 de març de 2024, pel qual s’estableixen mesures per garantir un alt nivell d’interoperabilitat del sector públic a tota la Unió (d’ara endavant, Reglament sobre l’Europa Interoperable).

Interoperabilitat del sector públic a tota la Unió Europea

Aquest reglament es configura com a l’element essencial per obtenir els objectius marcats en la Dècada Digital de la UE. La idea és aconseguir establir un marc nou de cooperació per a les administracions públiques de la UE que pugui garantir la fluïdesa de la prestació transfronterera de serveis públics i preveure mesures de suport que promoguin la innovació i millorin les capacitats i l’intercanvi de coneixements, de manera que s’estructuri un ecosistema de solucions d’interoperabilitat compartides per al sector públic de la UE, concretament gràcies als espais controlats de proves.

El benefici que atorga aquest reglament a les administracions públiques, la ciutadania i les empreses es materialitza en la utilització de serveis públics digitals interconnectats que requereixin un intercanvi transfronterer de dades.

A Espanya, la implicació que podem trobar respecte d’aquest reglament és que s’intensifica l’encreuament d’informació amb la resta del sector públic de la Unió Europea, la qual cosa accelera una transformació digital interconnectada a tota Europa, amb l’objectiu d’eliminar els obstacles a les fronteres i les diferències sectorials organitzatives entre els estats membres.

En aquest sentit, es fomenta als estats membres, i també a Espanya, a crear i gestionar serveis públics transfronterers digitals molt interconnectats i centrats en els usuaris, per facilitar l’estalvi de temps i diners a aquests usuaris.

Per la qual cosa, davant d’aquesta nova publicació, hem d’esperar a veure quines mesures i sobretot en què es materialitza tot el que disposa el reglament esmentat al sector públic espanyol.

Per saber-ne més sobre la interoperabilitat, podeu accedir a la secció d’administració electrònica de la plataforma corporativa de esPublico: un espai de contingut especialitzat dedicat a facilitar l’adaptació de les entitats locals a la seva actuació per mitjans electrònics, així com a donar suport al procés de transformació digital.

La secció ofereix nombrosos recursos explicatius, entre d’altres, guies didàctiques, infografies interactives, videotutorials, diccionari de terminologia digital, etc.

Podeu accedir a la secció d’administració electrònica de esPublico prement aquí.

Compartir: