L’etern dilema: publiquem correctament els contractes menors?

Des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, una qüestió que mai no passa de moda en els departaments de contractació de les entitats públiques és preguntar-se estem publicant correctament els contractes menors?

Malgrat tots els intents per part del legislador (Per exemple, la inclusió del procediment obert simplificat de l’article 159.6 LCSP) promoguts en gran manera per les directrius europees, la contractació menor continua sent la contractació predominant de les entitats locals. Si atenem les dades per recolzar tal afirmació, podem comprovar que més del 85% dels contractes que es publiquen en la Plataforma de Contractació del Sector Públic es corresponen a contractes menors.

Sense entrar a valorar què s’ha de considerar contracte menor, (que donaria per a un altre etern debat interpretatiu, vegeu el següent article) en la meva experiència en el dia a dia amb entitats subjectes a les obligacions que estableix la llei de contractes, he pogut comprovar que existeixen importants dubtes sobre com s’ha de realitzar la publicació d’aquesta tipologia de contractes tan específica. Per això, intentarem entrar en el fons de l’assumpte i respondre a les preguntes sobre on, quan i com hem de publicar un contracte menor.

Com passa amb tot debat jurídic, és essencial iniciar l’estudi de la qüestió atenent la legislació aplicable. En aquest sentit, començant per la regulació relativa a la publicació en general dels contractes, l’article 63.1 LCSP regula el perfil de contractant dels òrgans de contractació, indicant:

“Els òrgans de contractació difondran exclusivament a través d’Internet el seu perfil de contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos.”

La llei de contractes es tracta d’un cos normatiu ambiciós, i va més enllà descrivint, encara que de forma més ambigua de la que ens agradaria, els requisits de format que han de complir les publicacions en el perfil.

“Tota la informació continguda en els perfils de contractant es publicarà en formats oberts i reutilitzables, i romandrà accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys…”

En segon lloc, passant a concretar l’estipulat en relació amb el contracte menor, l’article 63.4 LCSL sembla deixar clar a la seva redacció totes les especialitats que rodegen la publicació d’aquest tipus contractual:

“La publicació de la informació relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l’import…… i la identitat de l’adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l’adjudicatari.

Queden exceptuats aquells contractes el valor estimat dels quals fos inferior a cinc mil euros, sempre que el sistema de pagament utilitzat… fos el d’avançament de caixa fixa o un altre sistema similar per realitzar pagaments menors.”

Després de la redacció d’aquests preceptes, queda patent que el legislador estableix una sèrie de conclusions que passarem a analitzar.

La informació de l’activitat contractual de l’entitat ha d’estar publicada en el perfil de contractant de cada òrgan de contractació.

La primera afirmació deixa clar el primer dels dubtes que buscàvem resoldre, on hem de publicar els contractes menors? Es tracta de la conclusió més objectiva, sent indiscutible que els òrgans de contractació han de publicar els seus contractes menors si o si en el seu perfil de contractant.

Encara que sembla que no deixa lloc a dubtes, en moltes ocasions ha creat confusió el concepte de perfil de contractant, sent que, al cap i a la fi, l’esmentat precepte 63 LCSP únicament es refereix a ell com un espai a internet. En aquest cas, no podem caure en engany si acudim a la regulació que aporta l’article 347.3 LCSP, en el qual, de manera sorprenent el legislador fent ús de negreta s’esforça a recalcar que

“Els òrgans de contractació…. podran optar, de forma excloent i exclusiva, bé per allotjar la publicació dels seus perfils en el servei d’informació que a tal efecte establís la Comunitat Autònoma del seu àmbit territorial, o bé per allotjar-los a la Plataforma de Contractació del Sector Públic”

Per tant, quan parlem del perfil de contractant dels òrgans de contractació no estem fent referència a qualsevol espai web, sinó a un entorn controlat i mantingut per ens púbics integrat a una plataforma de licitació pública, ja sigui dins de la PCSP o de l’espai impulsat per la CCAA.

Els contractes menors s’hauran de publicar trimestralment, excepte aquells el valor estimat dels quals fos inferior a cinc mil euros (i el sistema de pagament hagi estat el d’avançament de caixa fixa o similar).

Com veiem ressaltat, la norma estableix l’obligatorietat de publicar els contractes que tinguin un valor estimat igual o superior a cinc mil euros. Aquesta afirmació no impedeix, com passa en moltes entitats, que a través de normativa interna es decideixi reduir el llindar, o fins i tot decidir la publicació de tots els contractes menors. Tot això, a favor de complir el principi de transparència, que, en matèria de contractació pública, tota actuació és poca.

En segon lloc, seguint amb aquesta mateixa línia interpretativa, responent a Quan s’ha de publicar un contracte menor? La norma estableix que s’ha de publicar almenys trimestralment. Per tant, el legislador atorga un termini de 3 mesos des de l’adjudicació del contracte per procedir a la seva publicació, i, sota aquesta premissa, cada entitat pot dir quan realitzarà la seva publicació, podent publicar tots els contractes del trimestre conjuntament o procedir a la seva publicació de manera individual tal com es van adjudicant.

La publicació dels contractes s’ha de realitzar en un format obert i reutilitzable, i que permeti l’accés a la informació durant un període no inferior a 5 anys.

Potser la pregunta que més debat ha generat per l’ambigüitat de la norma és la de Com hem de publicar un contracte menor? Sobre aquesta qüestió, ha estat preguntada en múltiples vegades la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, que malgrat que les seves recomanacions són merament potestatives, marca unes pautes a seguir que no hem de passar per alt.

És especialment aclaridora la seva recomanació de 21 d’octubre de 2019, en la que la Junta estableix la problemàtica que ocasiona una pràctica que continua sent fins i tot avui dia molt habitual en les entitats públiques, com és la de publicar en l’apartat “Documents” del perfil de contractant una llista trimestral amb les dades dels contractes en un document en format no reutilitzable. Aquesta habitual pràctica evita que les dades es trobin concentrades en una única base de dades, limitant l’accés a la seva explotació i a la seva reutilització per la ciutadania.

“Sota el criteri d’aquesta Junta Consultiva, no podria qualificar-se d’enterament suficient una informació que només permeti un accés limitat, fragmentat, no estructurat i no reutilitzable.”

Amb la finalitat d’establir unes pautes comunes que contemplin un curs que compleixi amb el marc legal descrit, la Junta dicta una recomanació molt clara, determinant que la millor opció és optar per publicar els contractes menors utilitzant la funcionalitat que incorpora la pròpia Plataforma de Contractació de l’Estat. Sent un servei dedicat en exclusiu per a la tramitació i anàlisi dels contractes menors de cada entitat.

“A fi de garantir l’adequat compliment de les obligacions legals existents en matèria de publicació dels contractes menors es recomana als òrgans de contractació del sector públic que realitzin les seves publicacions a través del servei específic que a aquests efectes existeix a la Plataforma de Contractació del Sector Públic”

Quins avantatges ens aporta publicar els contractes menors de forma individualitzada a través de la PCSP?

Aquest curs suposa la publicació individualitzada de cada contracte menor, havent de crear un expedient per cada contracte que vulguem publicar. A simple vista, pot entendre’s com un pas enrere, degut al temps que serà necessari utilitzar a cada publicació, però si analitzem el funcional amb detall ens adonem els avantatges que ens aporta, sobretot, si fem ús d’una eina d’administració electrònica integrada amb la PCSP.

Les dades introduïdes per a la tramitació de l’expedient són les mateixes que ens permetran, sense sortir del propi expedient, realitzar cada publicació de manera automatitzada, quedant-se registrada automàticament la informació de tots els contractes en un entorn que garanteix, en tot cas, un ple compliment normatiu. A l’agilitat que suposa reutilitzar les dades per tramitar i publicar el contracte, li sumem que aconseguirem disminuir en gran manera errors formals derivats de la introducció de les mateixes dades una vegada i una altra a diverses plataformes.

Per tot això…

Seguint les recomanacions emeses per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat, apostem per la publicació automatitzada dels contractes menors de manera individualitzada fent ús del funcional habilitat per la PCSP, d’aquesta forma:

  • Ens assegurem de dur a terme un compliment ple de la llei, ampliant la seva aplicació cap a un efectiu compliment del principi de transparència.
  • Guanyem automatismes en reutilitzar les dades de l’expedient per tramitar i publicar el contracte en la PCSP.
  • Reduïm el risc de cometre errors humans en introduir les mateixes dades en diferents plataformes.
  • Traiem el màxim partit a la integració amb el Tribunal de Comptes, aconseguint la remissió automàtica de tot contracte adjudicat en la PCSP.

Compartir: