L’èxit de la mesa de contractació telemàtica

Fent la vista enrere, sense saber gaire el repte majúscul que implicaria per a tothom, fa any i mig començàvem a enfrontar-nos a la pandèmia de la COVID-19. Gairebé de manera sobtada, ens vam trobar amb la necessitat d’adaptar-nos a una realitat molt diferent a la qual estàvem acostumats. En l’àmbit de la contractació pública davant de l’obligació de continuar fent reunions de meses de contractació, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó, en la seva recomanació 1/2020, de 27 d’abril, va marcar un camí molt clar per seguir, apostant fermament per la celebració telemàtica de les meses de contractació en el marc de la licitació electrònica.

Ara, toca fer balanç, comprovar quina acceptació han tingut en la pràctica les meses de contractació telemàtiques i examinar si aquesta modalitat ha arribat per quedar-s’hi.

En moltes entitats van sorgir dubtes sobre com implantar aquesta nova manera de treballar, en part, per l’especialitat de la matèria, en la qual impera un marc normatiu molt estricte amb moltes garanties adherides lògicament a tot allò relacionat amb el tractament del diner públic.  En aquest sentit, hem de tenir clar que ens trobem davant d’òrgans col·legiats que tenen com a característica ressaltable l’obligació legal de celebrar algunes de les seves sessions en acte públic, afectant a la seva manera de treballar el conjunt de mesures de restricció de la mobilitat i de distanciament social establertes per l’estat d’alarma.

Com encaixa dins del marc normatiu la celebració de les meses de contractació telemàtiques amb actes públics?

De tota actuació realitzada en l’àmbit de la contractació pública emana la imperiosa necessitat de complir el principi de publicitat i transparència. A la pràctica, aquest principi es tradueix en la importància de garantir la integritat i el secret de les proposicions i que els poders públics ofereixin la màxima divulgació a tota mena d’actes i comunicacions, de manera que es garanteixi la correcta visualització d’aquests per part dels candidats o interessats en el procediment.

En aquest sentit, l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP, en endavant) deixa molt clar la viabilitat que els òrgans de contractació puguin celebrar les seves actuacions a distància, sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Així, es regula la necessitat d’assegurar-se per mitjans electrònics: la identitat dels participants, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.

Quines mesures s’han de prendre per celebrar telemàticament una mesa de contractació amb plenes garanties?

Per donar compliment normatiu als requisits esmentats, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó, en l’esmentada recomanació de 27 d’abril, va deixar clara quina havia de ser la via d’actuació, centrant-se en la necessitat que la convocatòria de la mesa correctament publicada en el perfil de contractant expliqui amb expressa indicació la possibilitat de sol·licitar accés virtual a la sessió de la mesa, a fi de garantir adequadament el compliment del principi de publicitat. Per a això, es considera essencial facilitar als licitadors una invitació amb un enllaç per accedir en temps real a l’esmentat acte públic celebrat a distància, amb indicació dels canals de suport tecnològic disponibles.

Durant la celebració de la mesa, el secretari pot compartir pantalla i aconseguir que tots els integrants puguin visualitzar el contingut complet de les actuacions de la mesa, i mostrar com es van obrint i valorant cadascuna de les ofertes presentades amb total transparència. En celebrar la sessió per vídeo s’obre la possibilitat que la sessió quedi enregistrada, i així l’enregistrament aporta certificat a l’expedient electrònic amb la resta de documentació administrativa.

Vista pública transparent i accessible

Per tot això, es pot afirmar que en complementar la licitació electrònica amb les meses de contractació telemàtiques seguint totes les mesures assenyalades, queda garantida una vista pública amb total transparència i accessibilitat per als licitadors, que no fa més que elevar el nivell de compliment normatiu en matèria de contractació.

Ha arribat la mesa de contractació telemàtica per quedar-s’hi?

Una vegada assentada aquesta nova manera de treballar, podem observar com la celebració de les meses de contractació telemàtiques ha tingut una gran acceptació en multitud d’entitats. La millor mostra de l’èxit és veure les nombroses notícies vistes en premsa en les quals diverses entitats, des de la Diputació Provincial d’Osca fins a la Comunitat de Madrid, fan gala del bon funcionament que estan tenint, sentint-se orgulloses d’haver sabut adaptar-se a les necessitats administratives en aquests temps tan difícils, deixant patents una sèrie d’avantatges que difícilment veig que s’hi renunciï.

Un dels avantatges observats és l’ impuls que ha representat per afegir-se a la licitació electrònica.

En primer lloc, malgrat els dubtes inicials, és innegable que la mesa de contractació telemàtica ha representat un reforç del principi de transparència en deixar constància de totes les actuacions realitzades en el marc d’una licitació mitjançant vídeo, complint totes les garanties que exigeix la llei i fomentant la participació dels licitadors en els actes públics. En les entitats que han optat per aquesta manera de treballar s’ha comprovat un increment de concurrència significatiu. La participació amb mitjans telemàtics facilita la participació tant dels mateixos integrants de les meses, sumant cap a la conciliació dels empleats públics, com dels mateixos licitadors, que han pogut assistir a diferents meses des d’un mateix lloc sense veure’s obligats a desplaçar-se fins a cada entitat, fet que ha promogut que puguin participar en totes les licitacions que tinguin en curs.

Així mateix, el no tenir la necessitat de desplaçar-se per constituir i participar en les meses de contractació, a més de permetre complir totes les mesures de llibertat de moviment imposades durant l’estat d’alarma, ha comportat una reducció important de costos tant per als licitadors com per a la mateixa administració.

Un altre dels avantatges observats és l’ impuls que ha representat per afegir-se a la licitació electrònica. Malgrat ser una exigència introduïda per la Llei 9/2017, la realitat és que moltes entitats encara no s’havien atrevit a fer aquest important pas, i s’han vist obligades a fer-lo per aconseguir celebrar la mesa telemàticament sense que cap membre hagi de desplaçar-se a l’entitat.

Reflexió final

Per tot això, es pot destacar l’èxit que ha representat en temps de pandèmia la celebració de les meses de contractació de manera telemàtica, evidenciant un gran nombre d’avantatges tant per a l’administració com per als licitadors, que permeten continuar sumant cap al fi últim d’una administració electrònica total i efectiva.

Compartir: