Gestiona proporcionarà un canal de denúncies a tots els seus clients

El nostre objectiu és donar compliment al regulat en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El termini màxim que atorga aquesta normativa per implantar un Canal de Denúncies és de tres mesos, a comptar des de l’entrada en vigor de la norma anteriorment referenciada, és a dir, el 13 de juny de 2023.

En el cas dels municipis de menys de 10.000 habitants l’esmentat termini s’estendrà fins a l’1 de desembre de 2023.

Per tot això, estem desenvolupant un Canal de Denúncies que generi prou confiança perquè les persones siguin capaces de denunciar a través de la seu electrònica qualsevol comportament deshonest.

Aquest servei, li proporcionarà:

  • Un apartat a la seu electrònica, on es puguin presentar informacions/denúncies respectant la confidencialitat del denunciant.
  • Un sistema intern d’informació i de gestió d’aquestes denúncies.  
Canal de denuncias Gestiona

Què és un canal de denúncies?

Un Canal de Denúncies és una eina que ens permetrà garantir la protecció de les persones que informen d’infraccions greus o molt greus a una organització sobre sospites de mala conducta.

Hem de tenir present que no es tracta d’un canal de denúncies obert per informar sobre qualsevol persona o veí, sinó només per informar sobre accions indegudes dels empleats públics o dels qui prestin una relació laboral o professional amb una administració.

Aquest servei estarà disponible per a tots els clients abans de l’entrada en vigor d’aquestes noves obligacions

Compartir: