La verificació automàtica de la dada en el procediment administratiu

En els últims anys, la digitalització dels documents i extracció de les dades que contenen, així com la globalització en la qual vivim, ens porta a l’era denominada “de les dades”.

Les administracions públiques no poden ni han de quedar al marge d’aquesta realitat, és més, les administracions públiques són grans custodis de dades que obtenen dels ciutadans, i en gestionen un volum immens, unes d’estructurades i d’altres de no estructurades.

Fa temps que el legislador intenta regular normes que ajudin la gestió de les dades i, sobretot, normes per evitar la duplicitat de les dades.

Des del 2 d’octubre de 2016 i amb la finalitat de reduir les càrregues administratives al ciutadà, l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques reconeix el dret dels interessats a no aportar dades ni documents que:

  • Ja es trobin en poder de l’Administració actuant.
  • Hagin estat elaborats per qualsevol altra Administració.
  • O hagin estat aportats anteriorment per l’interessat a qualsevol Administració.

Tanmateix, això que en principi sembla senzill de ser executat per les administracions públiques, a la pràctica no ho és.

Quins camins tenen les administracions per arribar a aquest resultat?

El mateix articulat ens indica que, entre altres vies, les administracions poden fer-ho mitjançant consulta a la Plataforma d’Intermediació de Dades (PID). Havent de constar tan sols el consentiment dels interessats quan es tractin dades de caràcter personal.

L’intercanvi de dades entre administracions públiques és, per tant, una tasca fonamental a l’hora de prestar serveis avançats d’administració electrònica als ciutadans, millorant l’eficiència i eficàcia de les organitzacions.

Les administracions no poden quedar-se enrere en el canvi, cal que se sumin a les noves tecnologies

Plataforma d’Intermediació de Dades

La verificació i la consulta de la dada a la Plataforma d’Intermediació de Dades (PID)

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital exposa diferents serveis de verificació i consulta de dades dins de la xarxa SARA (Serveis i Aplicacions en Xarxa per a les Administracions).

Així, els serveis de verificació i consulta de dades de PID permeten a l’administració consultar o verificar dades de l’interessat, per a un servei determinat i un procediment concret, i així permetre fer efectives les previsions de l’article 28.2 de la Llei 39/2015.

La llista del catàleg de serveis ofert en la intermediació de dades, així com el nombre de cedents inclosos, creixen de manera exponencial. Permet cada vegada verificar un nombre superior de dades; als ciutadans, no haver d’aportar documentació de manera reiterada, i a les administracions, complir amb la Llei.

Per exemple, en un procediment de subvencions per concurrència competitiva, l’Administració no sol·licitarà al beneficiari el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, és una dada que ja obra en poder d’una altra administració. Per tant, cal fer efectiu l’article 28.2 i realitzar una verificació a través de PID del compliment de les obligacions tributàries del beneficiari.

En aquest cas en concret, realitzada la sol·licitud de concurrència competitiva, i no oposant-se expressament el ciutadà que s’obtingui l’esmentat certificat (i en aquest cas l’ha d’incorporar com a documentació obligatòria), l’Administració consultarà automàticament a través del PID l’estat dels seus deutes o obligacions tributàries. Feta la consulta, s’incorporarà a l’expedient obert el certificat, en un o un altre sentit, i permetrà a l’Administració continuar amb la tramitació del procediment.

Les administracions no poden quedar-se enrere en el canvi, han de sumar-se a les noves tecnologies i, per descomptat, donar servei als ciutadans amb la màxima eficiència i eficàcia. Verificar automàticament dades no exigint als ciutadans la presentació de documents o dades és el camí que tota administració hauria de començar a fer.

Compartir: